Algemene voorwaarden

Versie 1:  maart 2018

  1. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID is intellectueel eigenaar van het IPVG gezondheids onderzoek en van diverse daarmee samenhangende producten, diensten, merk- en domeinnamen, tezamen het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID platform.
  2. Door het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID-platform, en/of gerelateerde diensten te gebruiken en/of te bezoeken, stemt u in met de navolgende algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd op www.ipvg.nl/algemenevoorwaarden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, maakt u dan s.v.p. geen gebruik van het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID-platform.
  3. Voor het inloggen op het platform als genoemd onder artikel 1 is autorisatie door het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID vereist. Geautoriseerde toegang tot het platform is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het platform mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor aan de gebruiker autorisatie is verleend.
  4. Deze webapplicatie bevat vertrouwelijke gegevens over uw gezondheid. U wordt erop gewezen dat u zorgvuldig met deze informatie moet omgaan. Het gebruik van deze applicatie wordt geregistreerd en is voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers. Daarnaast dient u de inloggegevens die ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot deze applicatie aan u zijn uitgereikt geheim te houden. Wanneer u onregelmatigheden in het gebruik of de inhoud van deze applicatie ontdekt, wordt u, de gebruiker, vriendelijk verzocht dit per e-mail te melden aan info@ivpg.nl.
  5. Pogingen voor het verkrijgen van toegang tot de web applicatie worden door INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID gelogd. Logfiles worden voor analysedoeleinden minimaal 3 maanden bewaard.
  6. Het deelnameverloop wordt geregistreerd en blijft bewaard gedurende het termijn dat het account actief is.
  7. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID gaat er voor haar dienstverlening vanuit dat de deelnemer de vragen zo nauwkeurig mogelijk en naar eer en geweten beantwoordt en eventuele bloed, urine of ontlastingsmonsters van de deelnemer persoonlijk afkomstig zijn.
  8. De gebruiker kan één of meer zorgverleners tijdelijke of permanente toegang verlenen tot zijn/haar account, waarbij de gebruiker bepaalde rechten kan toekennen aan de zorgverlener.
  9. BIG geregistreerde artsen, die toegang hebben tot de accounts van deelnemers zijn gehouden aan hun originele standaarden voor het vertrouwelijk omgaan met medische gegevens.
  10. Gegevens over de door u afgenomen modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck exclusief de uitkomst daarvan kunnen beschikbaar worden gesteld aan uw verzekeraar ten behoeve van (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten voor het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck.
  11. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID evalueert haar dienstverlening met betrekking tot de kwaliteit en effectiviteit ook middels periodieke enquêtes. Deze evaluatie is niet verplicht, u kunt zich hiervoor afmelden.
  12. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID verzorgt enkel eenmalig de extra materialen voor het uitvoeren van de vingerprik indien de afkeuring van het monster te verwijten is aan het niet opvolgen van de gegeven instructies.
  13. De inhoud van het platform als genoemd in artikel 1 en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van of gelicenseerd door het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID. De inhoud wordt aan gebruiker geleverd ter informatie en voor zijn/haar persoonlijk gebruik en mag op geen enkele andere wijze worden gebruikt, gekopieerd, gedistribueerd, gemodificeerd, verzonden, verkocht of anderszins aan anderen dan gebruiker zelf beschikbaar worden gesteld.
  14. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID heeft een inspanningsverplichting tot het technisch werkend beschikbaar stellen en houden van de Website en de onderdelen en een voldoende beveiliging daarvan. Het INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID hanteert de NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg.
  15. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID staat er voor in dat uitsluitend gebruik gemaakt wordt van betrouwbare producten en betrouwbare partners. Eventuele aansprakelijkheden van INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID ten gevolge van onvolkomenheden in haar dienstverlening, waardoor aantoonbaar schade wordt geleden is geregeld bij wet, in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.
  16. Wanneer het bloed en/of urine zou worden geanalyseerd bij verschillende laboratoria, kan hier een verschil in de uitslag van 10-12% zijn. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID hecht veel waarde aan de kwaliteit van de metingen en laat daarom alle analyses bij één laboratorium bepalen. Mogelijke vervolganalyses die de gebruiker zelf laat doen naar aanleiding van het gezondheidsrapport, zouden daarom een variatie van 10-12% kunnen hebben indien de analyses worden uitgevoerd door een ander laboratorium.
  17. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID stelt zijn adviezen op basis van de meest recente wetenschappelijke richtlijnen, zoals de richtlijnen van NHG, Gezondheidsraad Richtlijnen Goede Voeding en andere gevalideerde richtlijnen.
  18. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID selecteert op basis van algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen de interventies die aan deelnemers geadviseerd kunnen worden. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, effectiviteit en/of kosten van de interventies, die in het kader van de INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID dienstverlening aan een deelnemer geadviseerd worden.
  19. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID te verwijten zijn zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in internetverbindingen, storingen in telefoonverbindingen, overbezetting van verbindingen, tekortkomingen van derden waarvan INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID afhankelijk is, overheidsmaatregelen, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van derden die diensten leveren aan INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID en (inter)nationale conflicten.
  20. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door ongeautoriseerd gebruik door de gebruiker zelf van de Website of van onderdelen hiervan door de gebruiker zelf. Hieronder is begrepen de verspreiding van schadelijk of bij Wet verboden materiaal en de gevolgen van acties van derden die zich toegang hebben verschaft tot de Website of onderdelen daarvan. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID is bevoegd om schadelijk en/of verboden materiaal onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing van de Website en onderdelen daarvan te verwijderen.
  21. De gebruiker vrijwaart INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID van alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met ongeautoriseerd gebruik van de Website of onderdelen daarvan door de gebruiker zelf, zoals bedoeld in artikel 20 hierboven.
  22. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID stelt gebruiker onmiddellijk in kennis van eventuele beveiligingsincidenten en/of datalekken, en van de door haar getroffen maatregelen ter beperking van eventuele verdere schade. Incident is een gebeurtenis die een onmiddellijk of potentieel schadelijke uitwerking heeft op het functioneren van computers of netwerken, resulteren in verlies, misbruik of manipulatie van informatie, of inbreuk op vertrouwelijkheid.
  23. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID doet er alles aan om klachten te voorkomen. Voor het geval een deelnemer een klacht wil indienen dan is een protocol klachtenbehandeling van toepassing dat opgevraagd kan worden bij info@ivpg.nl.
  24. Per brief of e-mail aan de Servicedesk van INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID kan de deelnemer aangeven dat hij/zij de persoonsgegevens wilt laten verwijderen. Na bevestiging van de Servicedesk met betrekking tot controle van het account, worden de aangegeven persoonsgegevens verwijderd. De dan niet meer naar de deelnemer te herleiden gezondheidsgegevens blijven wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek via de onderzoekdatabase.
  25. INSTITUUT VOOR PREVENTIE & GEZONDHEID is bevoegd om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voor de gebruiker van kracht 24 uur nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die u kunt herkennen aan de datum op het document.

Op geschillen met betrekking tot de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

Heeft u vragen?
Bel ons! 072- 2029087

Maak een afspraak

Onze partners